Klauzula obowiązku informacyjnego

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych jest p. Marek Turcza e-mail info@verbicom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
  1. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);
  4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w przypadkach określonych w pkt. III lit. a, c i d – do czasu przedawnienia roszczeń;
  2. w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania
 5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.